روستای ورگهان - استان آذربایجان شرقی
بررسی ساختار اجتماعی و اقتصادی روستا (مونوگرافی)

درچند سال اخير شاهد ظهور الگوی جدید برنامه ریزی توسعه بوده ایم.الگوی قدیم دیگر آن منطق محکم سابق را ندارد.عقیده رایج در گذشته بر این بود که سعادت انسانی واحساسی بهروزی از تلاش پیگیرو بیقرار رشد اقتصادی کم وبیش همزمان حاصل خواهد شد و رشد اقتصادی در کمال آسانی از صنعتی شدن سریع بدست خواهد آمد .با صنعتی شدن سریع یا کار آمددر چند مرکز شهری بزرگ تحقیق خواهد کرد برنامه ریزی برای رشد صنعتی شدن وتوسعه شهری نشینی فقط میتواند از طریق برنامه ریزی هماهنگ مرکزی انجام پذیرد.وبرنامه ریزی هماهنگ یک امر فنی است که با مدل سازیهای پیچیده اقتصاد سنجی توآم با تکنیکهای پیشرفته اداری قابل انجام است.برنامه ریزان فضائی عقیده دارند که سرمایه گذاریها باید بعد فضائی اگرچه کارآیی سرمایه گذاری با تمرکز آن در نواحی شهری بزرگ ممکن است به حداکثربرسد اما ملاحطات مربوط به عدالت اجتماعی اعمال یک سیاست عدم تمرکز را ایجابترکند وبرای اینکه بعد فضائی به برنامه ریزی باید اساسا سطحی از مجموعه های فضائی را در بر گیرد.شهرداری منطقه ائی وملی آنها مدعی بودند که به این طریق یکپارچگی فضائی و اقتصاد ملی بدست خواهد آمد این مدل درهر دو بعد فضائی و غیر فضائی خود به باد انتقاد گرفته شده است.درنتیجه این نقد مضاعف خطوط یک مدل جدید درحال شکل گرفتن است.هدف اولیه آن دیگر رشد اقتصادی نیست بلکه توسعه با تاکید بر نیازهای خاص انسانی است طبق این مدل توسعه باید برموانع ومحدویتهای محیطی انطباق داده شود دراقتصادهای کشاورزی توجه اولیه باید به توسعه روستائی معطوف شود وبرنامه ریزی توسعه روستائی باید متمرکز و مبتنی به مشارکت مردم و مبتنی به خصوصیات محلی میباشد بنابراین برنامه ریزی همانقدرکه بر تکنیکهای کمی استوار است بر قضاوتهای کیفی نیز مبتنی میباشد و سبک آن ناچار باید هدایت کننده باشد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

لفظ مونوگرافی به معنای یکتانگاری است و چنان که در مقدمه کتاب (خارک)آمده بر توصیفی جامع و نکته بین که با روش عملی درباره واحدی اجتماعی صورت گیرد اطلاق میشود 0

گر چه واضع نام و پایه گذار این شیوه تحقیق دانشمند فرانسوی لوپله بوده که از واقعیتهای اجتماعی روی آورده.اما مونوگرافی روستایی بالنسبه تازه تر است و هر چند تحقیقات منظم در باب جامعه های دهقانی از همان اواسط قرن نوزدهم آغاز شد امابرسی های موضعی و محلی درباره ده یا دهکده خاص و بیان اوصاف و احوال آن بوجه کامل و دقیق تنها در قرن بیستم نشئت یافته و رونق گرفته است .ظاهراًعلت عمده توجه به مطالعه ده و پژوهش درباب زندگی روستانشینان تحول سریع وشگرفی بود که بر اثر ارتباط با حیات شهری و ورود تمدن ماشینی دردیه ها پدیدار شده ودنیای ساکنان روستا رادگرگون کرده بود.این تحول عظیم غیر منتظر مشکلات بسیار ببار آورد .ومسائلی گران بر خاطر اندیشمندان همه جهان مطرح کرد واز جمله در آمریکا سبب شد که در بیست سال نخستین قرن گذشته تحقیقات روستائی رواج و اهمیت یابد و دامنه اش وسر عت گیرد ومباحث آن تعددوتنوع پذیرد .چنانکه سال1937جامعه شناسی روستائی آمریکا حدود یازده مبحث عمده را شامل میشد و این شماره در سال 1950به31بالغ گردید و پیوسته این درخت رویان شاخه ها و جوانه های تازه برآورد0مونوگرافی های اولیه بیشتر جنبه تاریخی داشت چنانکه هم در پایان قرن پیش آدامنر مطلا لعاتی تاریخی درباره دهات نیواینگلند انجام داده وتحقیقات مشابه در سالهای 1906و1907به اهتمامدو تحقیق دیگر بنا ویلیامزو ویلسن تحقیق پذرفته بود اما مطلالعات تجربی درباب دهات معاصر آمریکااز حدود سال 1910آغازشد وپژوهشگران فراوان به تصویری همه سو نگر از دهات و وصف زندگی مردم وتشریح مؤسسات اجتماعی چون مدرسه و کلیسا پرداختند و دانشمندان چون گالپین روشهای بدیعی دراین عرصه بکاربردند ودیگران تعلیم کردند0از جامعه شناسان آمریکایی که نخستین مونوگرافی های روستائی را در دهه دوم قرن بیستم منتشر کردند یک مردی روحانی بنام ویلسن است که16برسی درباره جوامع محلی روستایی ومؤسسات مذهبی آنها بانجام رساند روحانی دیگر بنام گیل تحقیقی درباره انحطاط و کاهش نفوذ کلیساهای روستائی نشرکرد و تدابیری در حل مشکل پیشنهاد نمود0از این توضیح میتوان استنباط کرد که از جمله عوامل رشد جامعه شناسی روستایی در آمریکا علاقه به احیا و تقویت موسسات مذهبی در دهات و نوعی انسان دوستی ودلسوزی در مورد سرنوشت مجهول روستا در قبال تهاجم تمدن صنعتی جدید بوده است0امروزه روش مونوگرافی در همه جامعه ها مقبول افتاده چنانکه مجله جامعه شناسی معاصر که از چند سال قبل به اهتمام یونسکو منتشر میشود 0وفهرستی از منابع ومأخذ تازه در مورد هر یک از ابواب وفصول وشعب جامعه شناسی بدست میدهد0رواج مطالعات روستائی ومونوگرافی های ده شاهدی صادق است0تحقیق علمی درباره جامعه روستائی کاری است که در ایران دیرتر از محاکی آمریکا و اروپایی آغاز شده است0روستاشناسی ایران نخست جنبه ادبی داشت و بیشتر بر تحقیق در باب عقاید وآداب ورسوم و فرهنگ عامه مبتنی بود0وکمتر درباره احوال وخصوصیات جامعه،گروهها،طبقات،نهادهای اجتماعی ومانند آن سخن می گفت.ازچند سال پیش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که در توسعه پژوهشهای جامعه شناسی سهمی بسزا دارد بخشی را به برسی های روستائی اختصاص داده است.

 

صفی نژاد – جواد           مونوگرافی طالب آباد      
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

موقعیت جغرافیایی واقلیمی اهر

شهرستان اهر در طرف شمال آذربایجان شرقی در بین راه تبریز به کلیبر  یعنی در 95کیلومتری استان واقع شده است .فلاتهای پست وبلند اهر دارای شیبهای متفاوتی بوده است که از صفر تا 8درصد متغیرمیباشد وشیب دشتهای آبرفتی دامنه ای آن نیزاز صفر تا5درصد میباشد.

حدود جغرافیایی اهر

شهرستان اهر از نظر جغرافیایی از طرف شمال با شهرستان کلیبر واز جنوب با شهرستان هریس وازشرق با شهرستان مشکین شهر و پارس آباد واز غرب با شهرستان ورزقان همسایه بوده که در شمال غرب کشور  در موقعیت جغرافیایی 46درجه 53دقیقه طول شرقی و 34دقیقه و38درجه عرض شمالی واقع شده است و بلندترین نقطه آن از سطح دریا 2750متر و گودترین منطقه آن450مترمیباشد. شهرستان اهر در یک منطقه کوهستانی و فلاتی قرار گرفته که مشخصه اصلی آن رشته کوه قره داغ می باشد که قله مرتفع آن چهره کوهستانی به این شهرستان داده ومهمترین ارتفاعاتی که این شهرستان در آن قرار گرفته قیز قعله سی با ارتفاع 1266 متر کوه معروف هشت سر با ارتفاع 2536متر میباشد که در واقع با وجود آنها این شهرستان شکل دره به خود گرفته و ارتفاعات آنها از جهات شمال وجنوب وغرب تا داخل هوراند کشیده شده است وپست ترین نقطه ،بخش کباره های رود خانه قره سوکه در قسمت شرقی شهرستان است و محل کشت وزرع انواع محصولات باغی و زراعی میباشد گردنه های معروف آن عبارتند از:کویجه بل، سامبران ،گیچی قران و مزرعه شادی است .(منابع طبیعی اهر).

اوضاع جغرافیایی روستای ورگهان

ورگهان در جنوب  شرق شهرستان اهر واقع شده است.که از توابع بخش مرکزی اهر میباشد که از طرف غرب به حسین کندی واز جنوب به دهستان دشتور واز شمال به دهستان وجنی واز شرق به دشت ارشه وداش قاپو منتهی میشود.ورگهان در موقعیت جغرافیایی 47درجه 37دقیقه طول شرقی و38درجه 32دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .که به لحاظ موقعیت سیاسی این روستا در استان آذربایجان شرقی،شهرستان اهر بخش مرکزی ودر دهستان ورگهان واقع شده است.فاصله بین ورگهان با شهرستان اهر حدودا 60کلیو متر میباشد.

وسعت وحدود ورگهان

مساحت کل اراضی روستا پیرو استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر وجوابیه آن مدیریت به شماره نامه 2/86/10مورخ6/4/1387برابربا5/762هکتار می باشد که از این میزان 465هکتار باغ 5/257هکتار زراعی (139هکتار کشت دیم 5/118هکتار کشت آبی) و40هکتار آیش دیم میباشد

 

 

ناهمواریهای ورگهان

حداقل ارتفاع منطقه 847متر وحداکثر ارتفاع آن 264متر از سطح آبهای آزاد می باشد .اختلاف دامنه ارتفاعی منطقه نیز 417متر میباشد .ارتفاعاتی با نام کوه دوبوینی (با ارتفاع1036متر)در جنوب روستای ورگهان با فاصله5/1کلیومتری وکوه آق داغ با(ارتفاع1006متر)در جنوب روستای ورگهان ودر نزدیکی روستای کهل وچین خوردگی ها و دره های فراوان در منطقه واقع گردیده است

(منابع طبیعی اهر)

بادها

بررسی داده های مربوط به باد منطقه نشاندهنده آن است که کمترین سرعت وزش باد غالب در طول مربوط به آبان ماه در سال 1370با سرعت4نات در امتداد دوجهت شمال به جنوب در طی دوره 2003-1986میلادی (1382-1365) شمسی مربوط به سال 1372بود. ودر طی همان دوره بیشترین سرعت وزش باد غالب در طول یک ماه مربوط به اسفند ماه در سال 1372با سرعت 9/13نات به ترتیب در امتداد وجهت جنوب به شمال و جنوبغربی به شمال شرقی بوده است.  

سرمای زمستان گاه باد سرد توأم با سوزفراوانی را نیز به همراه دارد.جهت آن دما تقریباًاز طرف غرب به طرف شرق آق یل میباشد.که با وزش خود دهقانان را از فعالیت باز میدارد.سرمای اوایل بهار برای باغهای میوه نگرانی فراوانی همراه دارد .چه گلهای شکوفان درختان میوه ومیوه های ریز را از بین برده واز محصول آن بمیزان قابل توجهی میکاهد.باریدن برف دهقانان را بسیار خوشحال میکند.زیرا برف را لحاف محصولات میدانند معتقدند که محصول زیر برف بحال اولیه خود باقی می ماند.

قشربرف چون پوششی محصول زیرین را از گزنه و حوادث محفوظ می دارد .باریدن باران در فصل بهار خوشحالی فراوانی را برای کشاورزان این منطقه به بار می آورد ودر صورت بارش پیاپی وکافی کشاورزان سال خوشی را پیش بینی میکنند چون گشایشی در کار تمام روستائیان آغاز می گردد واعتبار بیشتری بخاطر بهتر شدن محصول در اختیار شان میگذارد.باریدن تگرگ کشاورزان را دچار وحشت می کند چون کلیه محصولات آنها را خراب کرده برگهای محصول را سوراخ سوراخ نموده ودر صورت کوتاه بودن ساقه را خم ومیشکند وبه درختان میوه آسیب میرساند.

یخ بندان

اگر روزهایی را که به واسطه سرمای زیر صفر آب منجمد میگردد محاسبه کنیم نوسان روزهای یخبندان بخوبی آشکار میشود با در نظر گرفتتن حداقل وحداکثر روزهای یخبندان که آمار آنها در دست میباشد روزهای یخبندان این روستا را میتوان 62روز متذکر شد.

 

 

باران

مقدار باران سالانه در این نواحی نسبتأ زیاد است.

حداکثر باران در پر باران ترین روز ها 320الی340میلیمتر میباشد.

روزهای بارانی تقریبأ از مهر ماه شروع میشود ودر اواخر خرداد ماه پایان می پذیرد.

فروردین واردیبهشت از پرباران ترین ماههای سال به شمار می روند.درخرداد اندک بارانی مشاهده میشود ولی در سه ماه تابستان اصولا در این نواحی بارندگی وجود ندارد.

آب و هوا

این روستا از آنجایی که به سطح دریا پایین تر است بنابراین دارای هوای گرم وحاصلخیزی خوبی می باشد .درموردآب وهوای روستای ورگهان بایستی یادورآور شد که مقدار باران و درجه حرارت وروزهای یخبندان و ابری وآفتابی بودن هوا وسایر مشخصات آب وهوایی در ایستگاه اهراندازه گیری میشود.بدین طریق به حدود آب وهوای ورگهان پی می بریم .روستای ورگهان حداکثر درجه حرارتی که در گرمترین روزهای تابستان میتواند به خود بگیرد بیش 30درجه نیست وسردترین درجه حرارتی که روزهای سرد زمستان بخود میگیرد تا حدود6- درجه زیر صفر میرسد.باوجود این معدل درجه حرات سالانه آن را بایستی حدود 12درجه یادآور شد.

 

منابع آبی منطقه

به لحاظ واقع شدن روستای ورگهان در محدوده ای که از نزولات آسمانی نسبتأ غنی بر خوردار میباشد منابع آبی زیر سطحی منطقه غنی بوده با این حال بدلیل وجود فعالیت های زراعی مضاعف روستائیان هر سال بیشتراز  سال های قبل نیازمند منابع آبی مکفی وجدید برای بسط و تقویت سطح وحجم فعالیت های زراعی خودشان در منطقه هستند.روستای ورگهان در حوزه آبریز سطح دو ارس از حوزه آبریز سطح یک دریای مازندران واقع گردیده است .

 

آب های سطحی

رود خانه فصلی کج رود  (کجری )از چشمه ها وکوههای اطراف سرچشمه گرفته و با عبور از داخل بافت روستا،روستای ورگهان را به دو بخش تقسیم می کند.

رود خانه دائمی قره سو که از شرق روستا با فاصله تقریبی 8/1 کلیومتری عبور می کند یکی از منابع تأمین آب کشاورزی روستای ورگهان میباشد .رود خانه قره سو از ارتفاعات شرق اردبیل (رشته کوههای طالش )سرچشمه گرفته وپس از گذشتن از دشت اردبیل ومشکین شهر وبا پیوستن رودخانه های فرعی از ارتفاعات سبلان با آن در شمال غرب مشکین شهر به رود خانه اهر چای می پیوند رود خانه اهر چای نیز از ارتفاعات  پیر شفا سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به همدیگر با یک چرخش 90درجه به سوی شمال سرازیر شده وپس از گذشتن از کنار باغات ورگهان در نهایت به رود خانه ارس  می ریزد.زلزله

هر چند که روستای ورگهان در حوزه گسل شمال تبریز واقع نگردیده است ولی به علت وجود گسل های پراکنده وفعال در منطقه (واقع شدن در مناطق فعال زمین شناختی )خطر بروز زمین لرزه و خطرات ناشی از آن در روستای ورگهان بالا میباشد.(بنیاد مسکن اهر)

توپوگرافی

با برسی نقشه های 1:25000(با شماره نقشه های 8467zseورگهان673sw5ص توبنق)منطقه ای که روستای ورگهان در آن واقع گردیده مشخص می گردد که روستای ورگهان در ناحیه ای کوهستانی واقع شده است .(بنیاد مسکن اهر)(عکس هوایی ورگهان)

پوشش گیاهی

گندم ،جو، یونجه ،عدس،نخود،لوبیا چیتی ،سیب زمینی ،گاودانه،ماش(چشم بلیلی) ،پیاز،سیر،وانواع سبزیها در این روستا کاشته میشود که در فصل کشاورزی مورد برسی قرارگرفته است.

جانوران

پستاندارانی که در این منطقه زیست میکنند همان حیوانات اهلی هستندکه دراماکن مسکونی از آنها نگهداری میشود.گاو،گوسفند،بز،گاومیش،الاغ،واسب .بنا به گفته خود روستا ییان گرگ ،روبا ه،شغال،چکال در خود روستا وخرس،خرگوش، در اطراف باغات ورگهان روئت شده است وهمچنین تعداد زیادی گربه ی خانگی ووحشی در این روستا وجود دارد.
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

به لحاظ موقعیت سیاسی روستای ورگهان دراستان آذربایجان شرقی ،شهرستان اهر بخش مرکزی در دهستان ورگهان واقع شده است .پیشنه روستا را اگر در گذر زمان رد یابی نماییم اسناد تاریخی ما را به حداقل حدود 600سال قبل بر می گرداند طبق اظهار نظرهای محلی که در برسی های میدانی حاصل گردیده است .

نام طوایف بنیانگذار روستای ورگهان عبارت است از:

محله عسگرخان،ملا لو وقره بیگلو .که به دلایل وجود آب کافی و مناسب و زمین های وسیع و موقعیت دفاعی وامنیتی مناسب به این منطقه مهاجرت نموده اند .ساکنین و اقوام اولیه روستا نیز همانند وضع موجود ترک زبان و شعیه مذهب بوده نام اصلی و اولیه روستا ورزجهان بوده که در اثر مرور زمان به ورگهان تغییر کرده است .

وجه تسمیهُ روستای ورگهان

علت نامگذاری روستای ورگهان به این لحاظ می باشد که این روستا در مابین دو رود خانه کج رود و رود خانه قره سو واقع شده است .

 

گسترش تاریخی روستا

طوایف عسگرخانلو،ملالو،قره بیگلواز بنیانگذاران روستای ورگهان بوده ودر توسعه و شکل گیری بافت روستا کاملاً تاثیر گذار بوده اند .در حالت کلی در روستا پنج محله وجود دارد که به مرور در سطح روستا شکل گرفته اند واسامی آنها به ترتیب زیر می باشد .

محله ملا لو:درشمال روستا وهسته اصلی (به مساحت تقریبی 18434متر مربع )

محله عسگر خانلو:درشمال غربی روستا و درطرف دیگر رود خانه کج رود (به مساحت تقریبی 24314متر مربع)

محله قره بیگلو:در جنوب غربی روستا (به مساحت50775متر مربع)

محله حصار:درمرکز روستا (به مساحت 75299متر مربع)

محله جدید:در شرق وجنوب شرق روستا (بامساحت 173086متر مربع)

(بنیاد مسکن اهر)

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

صادق خان ورگهان

از شخصیتهای معروف ورگهان در زمان مظفرالدین شاه صادق خان ورگهان میباشدکه درآن زمان نماینده اردبیل ومشکین شهر وحکمرانی منطقه ارسباران را در دست داشته است .زمانی که ایل شاه سون می خواست از خاک ورگهان عبور کند صادق خان با تعدای سواره نظام درصلوات ارشق جلوی این این ایل را میگیرد و مانع از عبور آنها می شود در این زمان به صادق خان نامه ای مستقماٌ از خود شاه مبنی بر این که به این ایل اجازه عبور بدهد دریافت می کند.(براساس سند کتبی)

 اصغر ملکی ورگهان

وهمچنین برطبق مقررات قانون کدخدائی مورخ بیستم آذر ماه یکهزار وسیصد وچهارده سمشی اصغر ملکی ورگهان پسر صید علی خان دارای ورقه نام ونشان نمره397صادر از اهر ساکن قریه ورگهان به کدخدائی این روستا منصوب می شود(براساس سند کتبی)

با تشکر از علیرضا خان ملک زاده

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

 آثار تاریخی ورگهان عبارتند از:

وجود قبرستان مسیحی در مغرب روستا.

وجود آب کهریز ومسجد توش که520 سال سابقه دارد  هر دو به دست آقا سلطان خان ورگهان ساخته شده است .همچنین می توان به حصار کشی اطراف روستا ی ورگهان وارتباط این خانه ها فقط از طریق دالانهایی که در داخل منطقه حصار کشی شده بوده اشاره کرد ونیز تونل هایی که به سه یا چهار طرف روستا کشیده شده اند مسیر ارتباط منطقه حصار کشی شده با بیرون بوده واین فقط به خاطر حفظ روستاییان واحشام آنان از دست اشرار و اربابان منطقه بوده وحالا هم آثار کم وبیش از این پیشینه روستای ورگهان باقی مانده ونام حصار هنوز هم به لطف خود باقی مانده است

 

کتیبه آلا صندل

اين کتيبه در ارتفاعات مشرف به روستاي شيشه يکي از روستاهاي دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر قرار دارد. مسافت مسير شهرستان اهر تا روستاي شيشه و رسيدن به محل کتيبه 40 کيلومتر مي باشد و از اهر تا سه راهي ورگهان (واقع شده در جاده اهر– کليبر) 20 کيلومتر و بترتيب عبور از روستاهاي کوسه لار، باباجان و شربيت 16 کيلومتر و از شربيت تا محلي که صخره هاي مشرف به روستاي شيشه قرار دارند ( البته روستاي شيشه در اين مسير نمي باشد) 3 کيلومتر مي باشد. پس از رسيدن به دامنه ارتفاعات تا به کتيبه شيشه مسافتي را بايد پياده طي نمود.

 

در بررسيــهاي سال 1377 دکتر عليرضا نوبري باستان شناس ، کتيبه اي صخره اي از نوع کتيبه هاي طاقچه اي به خط ميخي و زبان اورارتوئي به دست آمد که يک سند ارزشمند ديگر به اسناد دوره تاريخي اورارتوئي در آذربايجان افزود.

اين کتيبه در محلي بنام محل صاندوق داشي (سنگ صندوق) معروف است و در طاقچه اي مستطيل شکل به ابعاد تقريبي 10×90×140 سانتيمتر حجاري شده است. مقدار آسيب ديدگي کتيبه در محل نوشته ها زياد است. بطوريکه از شانزده خط يا سطر کتيبه فقط يک سايه محوي از يازده سطر اولي (البته در شرايط استثنائي از تابش نور) و اثر خطي از واژگان چهار سطر آخري توام با شکستگي باقي مانده است و سائيدگي و آسيب ديدگي کتيبه را ميتوان 80 درصد تخمين زد.

پــس از مطالعه اوليه مشخص گرديد که کتيبه به آرگيشستي پسر روسا کشور اورارتو در سالهاي 680-713 قبل از ميلاد مربوط است.


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

برسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری

ساختمان و ترکیب جمعیت ،بافت جمعیت،ساختار شغلی و آموزشی جمعیت از جمله موضوعاتی هستند که در هر نوع طرح وپروژه ای توجه به آنها از نکات اساسی محسوب می گردد .چرا که تعریف سرانه ها و تدقیق آستانه های تعریف شده در ضوابط ارگان ها و سازمان ها ی مربوطه و نیز نیاز سنجی بومی سکنه روستا به انواع کاربری ها و خدمات بدون توجه به خصوصیات جمعیتی در کوتاه مدت و بلند مدت نمی تواند کارآمد باشد.یکی از ابزارهای مهم در برسی تحولات جمعیتی  علاوه بر امارهای ارائه شده از خانه های بهداشت روستایی، استفاده از سرشماری های نفوس و مسکن میباشد که آخرین دوره آن در کشور جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه 1390بوده است که بعنوان هفتمین سرشماری و جامع کشور محسوب میشود.جدول شماره و نمودار شماره ،تحولا ت جمعیتی روستای ورگهان را برای دوره های سرشماری مختلف نشان می دهد.

جدول شماره 1:تحولات جمعیتی روستای ورگهان طی دوره 90-1345

سال

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت

932

791

913

997

960

1204

خانوار

185

140

154

166

208

221

بعد خانوار

5

7/5

9/5

6

6/4

4

شاغلین

-

-

241

253

264

280

نرخ رشد

6/1

4/1

9/0

4/0-

11/.

6/1


روستای ورگهان طی دوره 90 تا 1345 دارای روند ی متغیر در رش جمعیتی است به نحوی که در طی دوره 1355-1345 با روندی رو به کاهش (رشد جمعیتی 6/1-) از  932 نفر در سال 1345به 791 رسیده است اما در طی سالهای 1355 تا 1375 همواره روند افزایشی جمعیت را تجربه نموده است،بنحوی که در روستا در سال 1355جمعیتی برابر با 791 نفر داشته که با نرخ رشدی برابربا 4/1 درصد جمعیت روستا در سال 1365 به 913 نفر رسیده است .طی دوره 75-1365نیز روستا با نرخ رشدی معادل 9/0 درصد به رقم جمعیتی 997نفر رسیده است .علی رغم دو دهه (65-1355و75-1365)نرخ رشد صعودی ،روستای ورگهان در دهه 85-1375با نرخ رشد 4/0- از رقم جمعیتی 997نفر درسال 1375 به رقم جمعیتی 960نفر کاهش یافته است .نکته قابل توجه آن که اگر چه روند افزایشی جمعیت را طی دوره 40ساله برای خود حفظ نموده است .نمودارشماره روند تحولات جمعیتی را برای روستای ورگهان نشان می دهد.    


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

خصوصیات نیروی فعال ،شاغل و...روستای ورگهان را می توان در قالب جدول شماره زیر خلاصه نمود.

جدول شماره 5 :ویژگی های جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی روستای ورگهان


درصد

تعداد

پارامترها

 

5/9

63

جمعیت 65 سال و بیشتر

کل جمعیت

16/4

175

جمعیت 10سال و کمتر

 

77/7

831

جمعیت 65-10 سال

 

100

1069

جمع کل

 

-

831

جمعیت فعال

 

87/1

264

جمعیت شاغل

جمعیت فعال از نظر اقتصادی

12/9

39

جمعیت بیکار

 

100

303

جمع کل

 

-

0/3

نسبت وابستگی

نسبت وابستگی و بار تکفل

-

4

بار تکفل عمومی

 

-

3

بار تکفل واقعی

 

77/7

-

ضریب جمعیت فعال عمومی

نرخ جممعیت فعال

93

-

ضریب جمعیت فعال واقعی

 

-

89

جمعیت محصل بالای 10 سال

 

-

50

جمعیت دانشجو

 

-

15

جمعیت سرباز

 

-

265

جمعیت زنان خانه دار

 

 

نرخ اشتغال

براساس آمار سال 1385 از کل جمعیت 3706 نفری روستا حدود 1152 نفر آن شاغل و 312نفر آن بیکار می باشد که در این روستا از بار تکفل2/2نفر برخوردار بوده و نسبت  شغل به ازای هر خانوار 41/1 شغل محاسبه شده است .

با توجه به اطلاعات اخذ شده از روستا در سال تهیه طرح در روستای ورگهان از مجموع 1069نفر جمعیت روستا 831 نفر در گروه سنی 64-10 ساله قرار داشته اند،که از این میزان 264نفر شاغل می باشند،بنابراین ضریب بار تکفل عمومی روستا 4 می باشد وبار تکفل واقعی روستا نیز بر این اساس 3نفر می باشد .داده های آماری جمع آوری شده نشان می دهد که در این روستا 39 نفر بیکار وجود دارد .مجموع جمعیت فعال اقتصادی روستا 303 نفر و ضریب جمعیت فعال عمومی روستا 7/77 درصد می باشد.ضریب جمعیت فعال واقعی روستا 93 درصد و ضریب اشتغال روستا 8/31 درصد و ضریب بیکاری روستا 7/4 درصد می باشد.بر مبنای سرشماری رسمی سال 1385 جمعیت باسواد روستای ورگهان به تفکیک جنسیتی 337 نفر مرد 219 نفر زن بوده(مجموع باسواد 556نفر) وجمعیت بی سواد روستا به تفکیک جنسیتی 88 نفر مرد و200 نفر زن (مجموع بی سواد 288نفر )می باشد که بر این مبنا سهم باسوادی روستای ورگهان بر مبنای سرشماری رسمی سال 1385   ،9/65درصد می باشد.

بر مبنای آمار اخذ شده از اداره محترم جهاد کشاورزی شهرستان اهر روستای ورگهان در سال 1386 دارای 5/762 هکتار سطح زیر کشت بوده که با در نظر گرفتن تعداد خانوار 219 در سال 1386 (بر مبنای آمار شبکه بهداشت ) تراکم بیولوژیک روستا 48/3 هکتار به ازاء هر خانوار میباشد.

مهاجرپذری و مهاجر فرستی

بطورکلی دلایل اصلی ثبات جمعیتی روستای ورگهان علی رغم مهاجری فرستی استان آذربایجان(بر اساس اطلس گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385)می توان در مواردی چون بر خورداری از اکثر خدمات و امکانات و نیز داشتن پتانسیل های بالا در بخش کشاورزی (بالاخص باغداری)دانست .از اهم دلایل مهاجرپذیری روستا می توان به مرکز دهستان بودن روستا،وجود فرصتهای شغلی فصلی (کارگری در فصول گرم) و وجود برخی ادارات اشاره نمود .

دلایل اصلی مهاجر فرستی روستا را می توان به مشکلات ترددی و مواصلاتی بین روستا و شهرهای اطراف،پایین بودن امکانات رفاهی و نبود زمین در اختیار برخی خانوارها اشاره نمود . عمده مقصد مهاجرپذیری از روستا شهر اهر و مبادی مهاجر فرستی به روستا نیز روستای قشلاق کهل می باشد .در روستای ورگهان دو نوع مهاجرت وجود دارد 1-مهاجرت دائمی2-مهاجرت فصلی

 مهاجرت فصلی

اغلب مهاجرت های روستای ورگهان به صورت مهاجرت های فصلی می باشد یعنی روستاییان هنگام برداشت محصول که از خردادماه تا اواخر فصل پاییز شروع می شود از شهرستان اهر به این روستا آمد ه وکار می کنند.مهاجرینی که از اوایل فروردین ماه ورودشان به روستا آغاز میگردد تا اواخر تابستان مرتب به تعدادشان افزوده می گردد ولی تقریبا از اوایل پاییز از تعداد آنها کاسته شده تا در دی ماه تقریبا به صفر می رسد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

ساختار سنی وجنسی

ساختار سنی روستا جوان است وعمده تمرکز جمعیت روستا در گروههای سنی 10الی 30 واقع شداست.میانه سنی روستا در حدود 23 سال ومیانگین سنی روستا 28 ونسبت جنسی در وضع موجود

111مرد در برابر100نفر زن می باشد.

جدول شماره 4:خصوصیات گرو های سنی و جنسی جمعیت روستای ورگهان در سال 1386   


نسبت به جمعیت کل

جمع

نسبت مرد به زن

زن

مرد

گروه سنی

10

107

123

46

61

4-0

6

68

134

29

39

9-5

10

109

91

57

52

14-10

14

153

147

62

91

19-15

12

129

115

60

69

24-20

11

116

87

62

54

25-29

9

93

98

47

46

34-30

5

56

87

30

26

35-39

6

48

109

23

25

44-40

5

49

158

19

30

49-45

2

26

86

14

12

54-50

2

25

92

13

12

59-55

3

27

69

16

11

64-60

1

16

129

7

9

69-65

3

27

170

10

17

74-70

1

14

100

7

7

79-75

0

5

67

3

2

84-80

0

1

0

1

0

85 و بالا

100

1069

111

506

563

جمع
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

بررسی ویژگی های جمعیت روستا در وضع موجود(تعداد وبعد خانوار،ساخت سنی و جنسی ،مرگ و میروموالید،مهاجر فرستی ومهاجرپذیری،جمعیت فعال،شاغل وبیکار،جمعیت لازم التعلیم و...):

از نگاه برنامه ریزی نوین گذ شته چراغ راه آینده ای است که طیف روشنی بخش آن از محور زمان حال می گذرد.به بیان دیگر آنچه در گذشته اتفاق افتاده به زمان حال می رسد و با اثرپذیری از رویدادهای زمان حال ،آینده را به شکل هدفمند ویا اتفاقی شکل می بخشد .

در سال 1385هجری شمسی جمعیت باسواد روستا ،روستای ورگهان556نفر می باشد که از این حیث سهم باسوادی روستا 88/65درصد است.بعد خانوار روستا 6/4نفر است.میزان مهاجرپذیری روستا برابر31نفر ومهاجر فرستی روستا نیز برابربا 8نفر می باشد.نرخ رشدطبیعی روستا نیز در سال 1385 با توجه اطلاعات موجود شبکه بهداشت برابر98/1درصد می باشد.نسبت جنسی روستا برابر105مرد در برابرهر 100نفر زن می باشد. جدول شماره ،خصوصیات جمعیتی روستا را در وضع موجود نشان می دهد.

 

جدول شماره 2:خصوصیات جمعیتی روستای ورگهان در سال 1385 بر مبنای آمار رسمی     


سال شاخص

1385

جمعیت

960

خانوار

208

بعد خانوار

6/4

نرخ رشد طبیعی

98/1

سهم باسوادی

88/65

جمعیت باسواد

556

مهاجرپذیری

31

مهاجر فرستی

8

زاد و ولد

27

مرگ ومیر

8

نسبت جنسی

105


 ویژگی های جمعیتی روستای ورگهان بر مبنای اطلاعات شبکه بهداشت (1380-1386)در جدول شماره ،آورده شده است.لازم به توضیح می باشد اطلاعات مربوط به مهاجرت روستا تنها برای سال های 1385و1386هجری شمسی و بدون تفکیک جنسیتی می باشد.

 

جدول شماره  3:ویژگی های جمعیتی روستای ورگهان بر مبنای اطلاعات شبکه بهداشت (1380-1386


1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

سال شاخص

1069

1073

1079

1066

1060

1029

1021

جمعیت

219

218

223

223

223

172

192

خانوار

9/4

9/4

8/4

8/4

8/4

6

3/5

بعد خانوار

17

27

19

16

16

22

19

زاد و ولد

3

8

3

2

8

4

0

مرگ و میر

49

31

-

-

-

-

-

مهاجر پذیری

5

8

-

-

-

-

-

مهاجر فرستی

111

109

107

108

109

107

107

نسبت جنسی


نمودار شماره 2: تحولات جمعیت روستای ورگهان بر مبنای اطلاعات شبکه بهداشت (1380-1386)دیاگرام شما(1) تحولات دوره ای نرخ رشد جمعیت روستای ورگهان 1385-  1345


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

بررسی ویژگی های و تفاوت های اجتماعی موجود بین ساکنین روستا و تاثیر آن در شکل گیری و استقرارخدمات و امکانات موجود

بررسی های انجام شده در محل روستا از تاثیرطایفه گرایی در شکل گیری ویژگی ها و تفاوت های اجتماعی موجود در بین ساکنین روستا دارد .همچنان که پیشتر نیز اشاره گردیده است،طوایف ملا لو ،عسگر خانلو،وقره بیگلو از بنیان روستای ورگهان بوده ودر توسعه و شکل گیری بافت روستا کاملا تأثیرگذار بوده اند.در حالت کلی در روستا پنج محله وجود دارد که به مرور در سطح روستا شکل گرفته اند و اسامی آنها به ترتیب زیر می باشد:

 محله ملالو

محله عسگر خانلو

محله قره بیگلو

محله حصار

محله جدید (ساخت و ساز های انجام شده در سال های اخیر)

(تصویری از محله عسگر خانلو)(تصویری از محله جدید)(تصویری از محله قره بیگلو)تصوری از محله حصار وملا لونوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |


بررسی زمینه ها ونحوه مشارکت اجرایی،فنی و اقتصادی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی گذشته در سطح روستا وتعیین نقاط قوت وضعف مشارکت روستاییان:

با بررسی های میدانی مشخص گردید که ضریب مشارکت عمومی اهالی روستای ورگهان ،علی رغم پاره ای اختلافات طایفه ای،از میزان بسیار بالایی برخوردار بوده و نوع همکاری ها نیز بیشتر مال ،فنی (اجرایی) واهدا زمین بوده به نحوی که در اغلب طرح ها و پروژه های عمرانی –خدماتی روستا سهم تعیین کننده داشته اند .مواردی که ذیلا اشاره خواهد شد از اهم چنین مشارکت هایی محسوب می گردد:

تأسیس خانه بهداشت (کل زمین خانه بهداشت اهدایی آقای اماموردی صادق پور می باشد)

انتقال خطوط تلفن

مساجد روستا با مشارکت اهالی ساخت شده

جدول شماره 6:نقاط قوت وضعف روستای ورگهان از نظر محیطی

نقاط ضعف

نقاط قوت

تحت تأثیر قرار گرفتن روستا از سیلاب رود خانه کج رود

خاک حاصلخیز

افت سطح آبهای زیر زمینی

منابع آبی نسبتاٌ کافی

زمین لرزه و ریزش

اقلیم مناسب

بهداشت ودرمان

خانه بهداشت ورگهان در سال 1360 و درمانگاه آن نیز در سال 1345تأسیس گردیده است .که در حال حاضر 10نفر کادر مرد و زن در حد مدرک لیسانس، دیپلم وپایین تر در آموزش بهداشت در سطح روستا مراقب اززنان حامله و مراقب از کودکان صفر تا شش ساله و واکسیناسیون کودکان وبزرگسالان را انجام می دهند.

کادریک پزشک عمومی ومامایی بطور پاره وقت و یک تکنسین دارروخانه و تزریقات و یک عدد آمبولانس با حدود مراجعین 200نفر به طور ماهیانه دایر و مشغول فعالیت می باشد

آموزش وسواد

بر مبنای سر شماری رسمی سال 1385 جمعیت با سواد روستای ورگهان به تفکیک جنسیتی 337 نفر مرد 219 نفر زن بوده(مجموع باسواد 556نفر) و جمعیت بی سواد روستا به تفکیک جنسیتی 88 نفر مرد 200نفر زن (مجموع بی سواد 288نفر ) می باشد که بر این مبنا سهم باسوادی روستای ورگهان بر مبنای سرشماری رسمی سال 1385 ،9/65 درصد می باشد.

روستای ورگهان دارای 3باب واحد آموزشی که در بخش های مختلف روستا پراکنده شده اند یکی دبیرستان وراهنمایی پسرانه ویکی نیز مدرسه راهنمایی دخترانه ودیگری نیز مدرسه ابتدائی دخترانه وپسرانه می باشد .

این مراکزآموزش دارای کلاس و فضای اداری و بازی می باشد و مصالح ساختمانی آنها از آجر و آهن می باشد.

مدارس این روستا تابع بخش آموزش و پرورش اهر می باشد واز لحاظ امکانا ت آزمایشگاهی و همچنین امکانات ورزشی این روستا در مشکل می باشد.

مدرسه پسرانه شبانه روزی حافظ

این مدرسه در سال 1379تأسیس گردیده است که مدرسه پسرانه راهنمایی ودبیرستان می باشد.که از روستاهای اطراف دانش آموزان زیادی برای تحصیل به این  مدرسه می آیند.در حال حاضر تعداد دانش آموزان این مدرسه 56 نفر می باشد که 33 نفر آن غیر بومی و 23 نفر آن بومی می باشد.

تعداد کادر آموزشی  این مدرسه  15 نفر می باشد.

به دلیل عدم وجود رشته های فنی و تجربی اکثر دانش آموزان این روستا برای ادامه تحصیل به شهرستان اهر می روند.

جدول شماره 7:تعداد دانش آموزان مدر سه شبانه روزی حافظ  در سال 1390

تعداد

پایه

13

اول راهنمایی پسرانه

17

دوم راهنمایی پسرانه

11

سوم راهنمایی پسرانه

15

اول دبیرستان پسران

مدرسه راهنمایی دخترانه شهید بشارت ورگهان

این مدرسه در سال 1361تأسیس گردیده است .در حال حاضر تعداد دانش آموزان این مدرسه 17 نفر می باشد که همه از اهالی خود روستا می باشد.و تعداد کادر آموزشی این مدرسه نیز 8 نفر می باشد

جدول شماره 8:تعداد دانش آموزان مدرسه دخترانه شهید بشارت در سال 1390

تعداد

پایه

6

اول راهنمایی دخترانه

6

دوم راهنمایی دخترانه

5

سوم راهنمایی دخترانه

 مدرسه ابتدائی شهریار ورگهان

این مدرسه در سال 1384با بانی خیر :شرکت سهیل نسج تأسیس گردیده است.تعداد دانش آموزان این مدرسه 89 نفر  که به تفکیک جنسیتی 42نفر دختر و47 نفر پسر می باشد.تعدادکادر آموزشی این مدرسه نیز 7 نفر می باشد.

جدول شماره 9:تعداد دانش آموزان مدرسه ابتدائی شهریاردر سال 1390

تعداد دانش آموزان پسر

تعداد دانش آموزان دختر

پایه

7

6

اول دبستان

7

9

دوم دبستان

16

12

سوم دبستان

5

8

چهارم دبستان

12

7

پنجم دبستان

  شیوه سکونت ومسکن

با توجه به اینکه شکل،حدود و بافت روستا متراکم است علت آنر را باید در وجود زمینهای زراعی باارزش  در اطراف روستا دانست .بیشترین درصد کاربریها متعلق به بافت مسکونی است.

تجهیزات مسکن

با توجه به اینکه شغل اکثر اهالی روستای ورگهان کشاورزی است لذا تجهیزات و فضاهای زیر در اغلب واحد های مسکونی مشاهده می گردد:

1-فضاهای سکونتی 2-آشپزخانه 3- تنور 4- توالت 5- فضاهای دامی وآغلها 6- انبار علوفه ،تولیدات کشاورزی و یا مواد غذایی

قشربندی اجتماعی

ملا ک قشربندی در روستای ورگهان شیوه معشیت خانواده واز همه مهمتر مقدار زمین زراعی می باشد

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

مقدمه کشاورزی

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در کلان اقتصاد مملکت و نقش بسیار حائز اهمیتی که این بخش  در  اشتغال ،نیازهای غذائی ،تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی ایفاء می نماید لزوم عنایت و توجه وعلی الخصوص سرمایه گذاری بیشتری را ایجاب می کند.

قدما را عقیده بر این بود که زمین بر روی شاخهای گاوی قرار دارد که خود سوار بر ماهی شناور در پهنه اقیانوسی بزرگی است و این ظاهر باورهای متفکرین متقدم بودومتجددین را نظر به جنبه نمادی تفکر آنان معطوف شده است .بدین معنی که معشیت نسل بشر از تحصیل مایحتاج و گذران زندگی از راه صیادی و کشاورزی مقدور شده است.انسان صیاد بعد از مدتی  به پرورش و اهلی کردن جانوران پیرامون خود پرداخته ودر پی تأمین غذا و تعلیف کاشت نباتاتی به صورت دیم آغاز می گرددودر طول ایام متمادی بشر به تأثیر رطوبت و آب در افزایش محصولات زمان خود پی برده و به تدریج شروع به تهیه آب برای آبیاری گیاهان کاشته شده و به دست آوردن محصولات بیشتری را می نماید در پی این تکاپو نخستین اجتمات بشری پدیدار و زمین هائی که به آسانی می توانست منظور بشر آن روز را تأمین نماید،مرکز تجمع واسکان آنها را معین نموده است .یرت واتراقها رفته رفته به روستا وشهرهای کلان ومتر وپولیتن ها مبدل گردیده است .برسی هانشان می دهد وضع کشاورزی و کشاورزان جهان تا پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا در تمام کشورها تقریباً یکسان وبیشتر برای تأمین معیشت صاحبان زمین های کشاورزی محصولاتی تولید می کرده اند.

بخش کشاورزی ارسباران به تبعیت از ویژگیهای فوق مهمترین بخش اقتصادی منطقه بوده و حدود 43 درصد اشتغال و 66 درصد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است .از طرفی خاک های غنی و حاصلخیز و بارندگی های نسبتأ مناسب ،شرایط آب وهوائی متنوع ،نیروی انسانی کافی ،تنوع محصولات زراعی  اعم از مثمر و غیر مثمر،مراتع غنی و وسیع ،جنگلهای دست نخورده و وجود گونه های بومی و وحشی ،انواع محصولات علی الخصوص باغی وجنگلی،پتانسیلهای بالقوه بسیار گسترده ای هستند که نیازمند استفاده وبهره برداری صحیح می باشد.

(نگاهی به زراعت و باغبانی منطقه ارسباران نوشته:مهندس مصطفی اجلالی-مهندس جلال گلچین مهندس سعدا...اسکندری ج:2 ص:543)

وضع معشیتی روستای ورگهان

اقتصاد روستای ورگهان همچون بسیاری از نقاط  دیگر استان بر پایه تولیدات  کشاورزی و فراورده های دامی و صنایع دستی استوار است .در چهارچوب این فعالیعت ها علاوه بر تأمین نیازهای داخلی همه ساله مقدار قابل توجهی از تولیدات به سایر نقاط استان و سایر شهرستان های کشور عرضه می نماید ومیزان تولید میوه بخصوص سیب وهلو نیز در حدی می باشد که ضمن خود کفایی مصارف داخلی مقدار متنابهی از تولیدات خود را به سایر نقاط عرضه می کند.

ویژگی های فعالیت زراعت و باغداری

با برسی به عمل آمده در سطح روستا مشخص گردید که 203نفر از نیروی فعال اقتصادی روستا در کار زراعت ،باغداری و دامداری مشغول بوده که 9/76درصد کل شاغلین روستا را تشکیل می دهند لازم به توضیح است که دامداری در بین ساکنین روستای ورگهان عمدتاً برای تأمین نیاز خانوار می باشد .

در روستای ورگهان شغلهای متفاوتی وجود دارد که بر اساس آمار به دست آمده حدود 9/76 ازجمعیت شاغل این روستا به فعالیت کشاورزی ودامداری و 6/3 درصد در بخش صنعت وبقیه در سایر فعالیت های اقتصادی مشغول بوده که اکثراًدر بعضی خانوار به جهت کمبود درآمد خانواده ها دارای شغلهای بینابینی هستند یعنی در یک خانواده هم کشاورزی وهم دامداری هم قالی بافی و هم خدمات رسانی از طریق ماشین الات کشاورزی به سایر روستاییان صورت می گیرد.

زراعت در این روستا بصورت آبی است وتأمین آب در روستا هم از طریق رودخانه وهم از طریق چاههای نیمه عمیق می باشد. بنا به اطلاعات به دست آمده از مدیریت جهاد کشاورزی مساحت کل اراضی روستا 5/762 هکتار می باشد که از این میزان 465 هکتار باغ 5/257 هکتار زراعی (139هکتار کشت دیم و5/118هکتار کشت آبی) و40هکتار آیش دیم می باشد. کشاورزان یونجه تولیدی خود را به روستاهای اطراف فروخته و پنیر خریداری می کنند و کلیه محصولات خود را به شهرهای اردبیل ،مشکین، اهر ،تبریز فروخته و کالاهای مصرفی خود را از شهر اهر تهیه می کنند.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

ارزش اقتصادی تولید به ریال

هزینه تولید هر کیلوگرم به ریال

قیمت فروش هر کلیوگرم به ریال

تولید به تن

مساحت زمین به هکتار

نام محصول

ردیف

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

 

 

114800400

236048400

6/1260

8/985

3000

3300

66

102

75

35

گندم

1

96580300

219142500

1/1445

1/1078

3500

4000

47

75

45

28

جو

2

-

-

-

660

-

1200

-

248

-

45

یونجه

3

41011650

-

3/3886

-

13000

-

5/4

-

12

-

عدس

4

-

4902800

-

6/15548

-

18000

-

2

-

3

لوبیا چیتی

5

-

29158800

-

3/837

-

1500

-

44

-

5/2

سیب زمینی

6

3349760

-

9/1593

-

400

-

6/1

-

4

-

گاودانه

7

-

874600

-

4/8494

-

1200

-

5/2

-

5

ماش(چشم بلیلی)

8

7305220

-

6/4380

-

10000

-

3/1

-

3

-

نخود

9

-

2709120000

-

640

-

1600

-

2822

-

150

باغات هسته دار

10

-

11352960000

-

720

-

1800

-

10512

-

300

باغات دانه دار

11

-

-

-

240

-

600

-

-

-

15

سایر درختان

12

830/563/957/14

درآمد خالص اقتصادی روستای ورگهان از محل بخش زراعت و باغداری =ریال

 

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

(تعداد وترکیب دام،پرورش طیور،پرورش زنبور عسل ،تعداد خانوار بهره بردار،منابع تعلیف دام،شیوه های دامداری ،میزان وارزش اقتصادی سالانه تولیدات،مراجعات و وضعیت بازارو...)

بررسیهای میدانی و پیرو استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر و جوابیه آن به مدیریت به شماره نامه 8612/10 مورخه 6/4/1387 نشان دهنده این موضوع است که در روستای ورگهان فعالیت های دامداری و دامپروری به شکل سنتی انجام می گردد،شکل شماره و به شکل دامپروری های صنعتی این فعالیت رواج ندارد بر مبنای جوابیه فوق الذکر 1100 رأس گاو وگوساله ،بز و بزغاله 600رأس و گوسفند 4200 گاومیش 100رأس ،و اسب والاغ و قاطر 15رأس می باشد .جدول شماره خصوصیات فعالیت های دامداری ودامپروری روستای ورگهان را به بطور کامل ارایه نموده است .عمده منابع تعلیقی دامها چراگاه پیرامونی روستا و اراضی زراعی وییلاق الاسندل وگاه یونجه تولیدی در روستا و یا خریداری شده از سایر مناطق تشکیل می دهد .زنبورداری در این روستا به هیچ وجه رواج ندارد و انواع طیور نیز در این روستا به شکل سنتی نگهداری می شود.

(تصاویری از دامداری سنتی در روستای ورگهان)جدول شماره 11: خصوصیات فعالیت های زراعی و باغداری روستای ورگهان بر مبنای اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر وسایت وزارت جهاد کشاورزی

پرندگان

پرندگان این نواحی هم بطور اهلی وهم بطور وحشی مشاهده می شوند .پرندگان اهلی اغلب در منازل تربیت می شوند و فرآورده های مختلف آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

1-مرغ وخروس      2-غاز     3-بوقلمو    4-ارگ   5- کبوتر    6-شتر مرغ

تقریباً تمام منازل دارای مرغ وخروس هستند وکم وبیش به تکثیر و نگهداری آنها علاقه نشان می دهند .در این روستا 8 عدد شتر مرغ نیز وجود دارد.

پرند گان وحشی

1-شانه سرک (هدهد)             

2-قناری

3-کلاغ،کلاغ زاغی،کلاغ سیاه

4-دارکوب

5-قرقی

6-قمری

7-عقاب

(تصویری از مرغ داری سنتی روستای ورگهان)  

 

ویژگی های فعالیت های صنعتی اعم از صنایع تولیدی ،کارگاهی و...(تعداد واحدهای صنعتی ،تعدادشاغلین ،میزان و ارزش اقتصادی تولیدات ،وضعیت عرضه محصولات و...)

با توجه به جمعیت روستا و پتانسیلها موجود روستای ورگهان و با عنایت به زمینه های گوناگون فعالیت های صنعتی؛ فعالیت های صنعتی روستا به صنعت قالیبافی با 3 نفر شاغل و ساختمانی (کارگری) با 23 نفر شاغل محدود شده که در کل با 26 نفر شاغل در بخش صنعت 6/3 درصد از اشتغال روستا را شامل می شود.

بررسی میدانی از روستای ورگهان نشان دهنده وجود تنها 3 دار قالی در روستا بوده که درآمد ناشی از آن به ازاء قیمت فروش هر فروش به مبلغ 12000000 ریال به تعداد3 تخته قالی برابر 36000000 ریال می باشد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

شبکه آب آشامیدنی

بررسیهای میدانی نشان میدهد که آب آشامیدنی به اظهار اهالی به علت آهکداری بودن برای شرب استفاده نمی کنند و آب شرب مورد نیازخود را از چشمه های اطراف تهیه می نمایند البته آب شرب مناسب در حاشیه قره سو وجود دارد که فعلاً اقدامی برای آبرسانی از آآنجا صورت نگرفته است .از دیگر مشکلات آب بهداشتی مورد عدم تکافوی آب مورد نیاز روستای ورگهان به علت گسترش روستا بوده که  این در موارد کاهش آب بیشتر رخ می نماید منبع اصلی آب روستا از نوع زیر زمینی با ابعاد 9ضربدر8ضربدر3متربوده که در جنوب روستا قرار دارد منبع دیگر آب نیز در روستای ورگهان قرار دارد که مختص مرکز بهداشتی ودرمانی می باشد منبع آب اصلی روستا توسط میر آب هر 3روز یکبار لکه زنی می شود.

برق

برق یکی از موهباتی که به روند پایداری حیات جوامع کمک می کند و باعث بالندگی اقتصادی واجتماعی انسان می گردد از اهم تأسیساتی است که در روستای ورگهان تمامی خانوارهای روستا از آن برخوردارند برق رسانی برای روستا در سال 1372 توسط اداره برق شهرستان اهر انجام شده ترانس برق روستای ورگهان از نوع زمینی می باشد.

شبکه مخابرات

طبق اطلاعات به دست آمده از مدیر شبکه مخابرات ورگهان این شبکه در سال 1383 احداث گردیده است .قابل ذکر است که هم اکنون این روستا دارای 295 شماره تلفن ثابت هست که قادر به ارتباط با کلیه نقاط کشور و خارج از کشور با کد 0426 می باشد.

شبکه دفع فاضلاب

فاضلاب بافت روستا شامل دو قسمت می باشد.

1-فاضلاب خانگی

فاضلاب توالت و فاضلاب آبهای سطحی را در برگیرنده اغلب واحد های مسکونی دارای فاضلاب به توالت به عمق 5 تا 10 متر می باشد.

2-فاضلاب حاصل از آبهای باران

این فاضلابها در منطقه جنوبی روستای ورگهان از سمت جنوب به شمال از طرق طرح هادی به سمت رودخانه  هدایت می شود و در منطقه شمالی از سمت شمال به جنوب بدون طرح هادی به رود خانه کج رود هدایت و در نهایت به رود خانه ارس می ریزد.

مساحت کابری های  ورگهان

مدرسه دبستان شهریار

این کاربری با مساحت 5495 متر مربع و به سرانه 7/5 متر مربع 6/1 در صد از سطح کل کاربهای ورگهان را به خود اختصاص داده است.

مدرسه شهید بشارت راهنمایی ورگهان

این کاربری با مساحت 5540متر مربع به تعداد 2 واحد به سرانه 5 متر مربع 4/1 درصد از سطح کل کاربریها این روستا را به خود اختصاص داده است.

مدرسه شبانه روزی حافظ

مساحت این کاربر 8154متر مربع به سرانه 5/8متر مربع که 4/2 درصد از سطح کل کاربریها به خود اختصاص داده است.

مسجد

مساحت این کاربر 3 باب مسجد برابر 24270 و سرانه هر فرد از آن 5/4 می باشد سطح اشغال مسجد از کل کاربریهای روستا 2/1 درصد می باشد.

مسکونی

مساحت این کاربر 186475متر مربع وسرانه هر فرد از آن 239 متر مربع و سطح آن 55 درصد می باشد.

ورزشگاه به صورت روباز

این کاربر به مساحت 12245 متر مربع و واحد سرانه آن 7/12متر مربع و سطح آن نیز 6/3 درصد می باشد.

پارک کودک

مساحت این کاربر 910متر مربع و واحد سرانه آن نیز 9/0و سطح آن نیز 3/0می باشد.

مراکز تجاری

مساحت این کاربریها 25185متر مربع با تعداد44 باب و واحد سرانه آن 7/2متر مربع و سطح آن نیز 8/0 می باشد.

کارگاه و صنایع

این کاربر به مساحت 750 متر مربع و سرانه آن78/0متر مربع  و سطح آن نیز 3/0 می باشد.

فروشگاه تعاونی

مساحت این کاربر172 متر مربع و سرانه آن2/0متر مربع  وسطح آن نیز1/0درصد می باشد.

توالت عمومی

مساحت این کاربر 53 متر مربع و سرانه آن1/0 متر مربع وسطح آن نیز 03/0درصد می باشد.

دفتر مخابرات

مساحت این کاربر 443مترمربع و واحد سرانه آن5/0متر مربع وسطح آن نیز 1/0 درصد می باشد.

منبع آب

مساحت این کاربر 35متر مربع وسرانه آن4/0مترمربع و سطح آن نیز 1/0 می باشد.

تراس برق

مساحت این کاربر 200متر مربع و سرانه آن 2/0مترمربع وسطح آن نیز 07/0 درصد می باشد.

اداری

مساحت این کاربر1068متر مربع و سرانه آن 1/1متر مربع و سطح آن نیز 3/0درصد می باشد.

معابر

مساحت این کاربر 60058متر مربع و سرانه آن5/65 متر مربع و سطح آن نیز 5/17درصد      می باشد.

اراضی بایر

مساحت این کار بر 13444مترمربع و سرانه آن 14متر مربع و سطح آن نیز 9/3 درصد می باشد.

(بنیاد مسکن اهر)

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

با بررسی های به عمل آمده در سطح منطقه ورگهان و روستاهای همجوار مشخص گردیدکه روستای وجنی،دشتور،حسین کندی،کهل ،گنه لو،ستوت،وقعله جیق،در حوزه نفوذمستقیم روستای ورگهان قرار دارند و بهره گیری از الگوی سنتی داد وستد واخذ خدمات از روستای ورگهان مبادلات عمده خود را متمرکز بر دام ،علوفه بالاخص کاه ومحصولات کشاورزی، تهیه وسیله از شرکت تعاونی ، تعمیر وسایل کشاورزی  و تهیه مصالح ساختمانی از روستای ورگهان به این روستا مراجعه می کنند . فاصله متوسط این روستا ها از روستای ورگهان بین 3کیلومترالی 10کیلومتر می باشد.

عمده محصولاتی که در سطح حوزه به مناطق شهری و روستایی همجوار عرضه می گردد محصولات باغی (شهر های اردبیل ،مشکین،ودر مرحله بعد شهر اهر وتبریز ) دام و محصولات دامی  (شهر اهر ) می باشد.

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

آداب و رسوم و عزاداری مذهبی

مردم روستای ورگهان پیرو مذهب شیعه بوده و توجه زیادی به آداب و رسوم و سنتها مخصوصاً مذهبی دارند ماه محرم میعاد گاه کلیه اهالی و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت میباشد که با شرکت گسترده در عزاداری حسین بن علی (ع) مخصوصاً روزهای تاسوعا و عاشورا در این روستا برای ارج نهادن به این قیام خونین گردهم می آیند.در طول دهه ی اول ماه محرم دسته های عزاداری وهیئتهای تشکیل می شوند که در طول 10روز اول محرم ماه در مساجد و محله ها عزاداری می کنند که در طول این مدت بعضی از مردم اعضای این هیئتها را برای صرف نهاریا صبحانه به خانه هایشان دعوت می کنند.در روز تاسوعاهم  بعد از عزاداری در روز که انجام می شود شب تاسوعا هم کل مردم روستا وهمه مهمانان که برای عزاداری به این روستا آمده اند همپای هیئت های عزاداری هر سه مسجد روستا را زیارت می کنند .صبح روز عاشورا مردم روستا از کوچک و بزرگ گرفته تا زن ومرد ومهمانان پشت سر دسته ها ی عزاداری راه می افتند اول مسجد توش را زیارت یعنی مسجد را طواف می کنند بعد از آن نیز مسجد حضرت ابو الفضل را وبعد از آن نیز مسجد قریب و از آنجا هم به داخل حیاط مدرسه شبانه روزی می روند تا در آنجا شبیه خوانی کنند در این میان نذرهای پی درپی که توسط اهالی داده می شود به هر چه باشکوهتر شدن این مراسم می افزاید.روز سوم شهادت امام حسین وهمچنین اربعین هر کدام از خادمین مساجد در بین خود مبلغی جمع ، وگاو نر می خرند وبرای این روز قربانی کرده و آبگوشت درست کرده و به اهالی محله خود احسان می دهند .

زبان ولهجه

مردم روستای ورگهان به زبان شیرین ترکی صحبت می کنند با این که این روستا از توابع شهرستان اهر واستان آذربایجان شرقی می باشد ولی مردم این روستا بیشتر به لهجه وگویش مردم استان اردبیل وشهرستان کلیبر صحبت می کنند.

فرهنگ وقومیت

از نظر قومی ،نژادی بیشتر مردم این روستا ریشه وشجره شان به خود این روستا برمیگردد از نظر کلی همه از نژاد قوم آذربایجان شرقی می باشند بجز چند نفر که قبلاً از کشور سابق شوروی مهاجرت کرده بودند در این روستا سکنی گزیده اند.

ظواهر زندگی

پوشاک

پوشاک زنان قدیمی روستا ی ورگهان :شلیته که دامن چین دار وگشاد بزرگی است که از روی آن هم یک پیراهن بلند و گشاد با جلیقه یا کت می پوشند و برای سرشان نیز از روسری یا شال بزرگی استفاده می کنند که در زبان محلی به آن کلیغی (شاماخی)می گویند و از یک شاماخی دیگر برای بستن سرشان بصورت عمامه استفاده می کنند .زنان روستا برای اینکه حیای خودشان را نشان دهند با همان شاماخی که به سرشان بسته اند تمام صورتشان بجز چشمانشان را می پوشانند که به زبان محلی به آن (یاشماخ) می گویند،ولی زنان ودختران امروزی دیگر از همان لباس ساده استفاده می کنند.وسایل منزل

مردم این روستا برای کف خانه هایشان از فرش دست باف ،ماشینی ،موکت،جاجیم،گلیم،وموکت استفاده می کنند و برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از بخاری نفتی استفاده می کنند وبرای تهیه نان، یا از نایوایی می خرند ویا خود از تنور محلی  برای پخت نان استفاده می کنندارزشها و اعتقادات

مردم روستا طوری تربیت می شوند که خود را با آب وهوای طبیعت خودشان وفق دهند مردم این روستا سرشار از انرژی و روحیه لطیفی می باشند که بسیار مهمان نواز می باشند همه از حال هم باخبرند واعتقادات مذهبی آنان بسیار سخت وسفت می باشد و برای اعتقادات مذهبی خود احترام زیادی قائل هستند با اینکه بعضی از اینها با خرافات همراه است ولی باز هم پایبند اعتقادات شون هستند.

گذراندن اوقات فراغت

مردم این روستا بیشتر در فصل زمستان بیکار می شوند. اوقات فراغت در زمان های قدیم از طریق بازیهایی مثل هفت سنگ،قایم باشک بازی،موزایری بوده ولی امروزه کامپیوتر و وسایل الکترونیکی مثل تلوزیون ،ماهواره ،دیگر جای  بازیهای قدیمی را گرفته وهچنین شب نشینی ها هم کم رنگ تر شده است .

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

مراسم تولد

در این روستا مراسم تولد مراسم خاصی ندارد فقط اگر بچه پسر باشد در خانه را سنگ زنی میکنند

و انعام می گیرند .برای مراسم  نامگذاری هم، پدربزرگ یا مادر بزرگ اسم نوزاد را انتخاب و در گوشش صدا می زند واذان می گویند که برای این کار هم مراسم ویژه ای وجود ندارد.ختنه نوزاد هم در همان روز اول به دنیا آمدن توسط دکتر انجام می شود در قدیم این روز را مثل روز عروسی جشن می گرفتند ولی امروزه این مراسم جایی در میان مردم ندارد.

ازدواج

ازدواج در گذشته بیشتر درون گروهی بود ولی امروزه هم درون گروهی وهم برون گروهی میباشد

عروسی

بعد از اینکه خانواده داماد جواب مثبت را گرفتند خانواده داماد به خواستگاری رسمی رفته ومراسم قند شکنی انجام می شود در این مراسم خانواده داماد با فامیلهای خود و با وسایلی مثل:کله قند، چادر عروسی ،پیش حلقه و مقداری وسایل دیگر به خانه عروس می روند ودر آنجا یکی از ریش سفیدان قند را می شکند بعد با هم  مقدار مهریه ،زمان محضر وعقد را می گذارند.چند روز قبل از  عروسی هم خانواده عروس لیستی مثل روغن ،قند ،برنج،گوشت ،چای ،به خانواده داماد داده تا آن را فراهم کند که به زبان محلی به آن (دیش خرجی ) می گویند روز بعد خانواده داماد لباس ها وطلا هایی راکه برای عروس خریده به خانه عروس برده ودر آنجا سفره ای را پهن می کنند ولباس را در آن می چیند که به زبان ترکی به آن (پالتار اوستی )می گویند در این مراسم مهمانان دعوت شده بعد از دیدن وسایل مبلغی را به عنوان هدیه به روی این وسایل می گذارند در خانواده داماد نیز این مراسم انجام می شود.درشب حنا خانواده عروس به مهمانان شام وشیرینی میدهند .روز عروسی نیز عروس را همراه با جهیزیه خود به خانه داماد برده روز بعد هم مراسم بنده تخت رو می گیرند.

مرگ و سوگواری

اگر کسی فوت کرد طبق اصول وشرع اسلام او را غسل داده وکفن کرده و به یکی از سه قبرستان روستا برده ،نمازش را خوانده و دفن می کنند ودر سوم وچهلم تمام مردم روستا را برای صرف نهار دعوت می کنند .روز سوم مردم روستا مبلغی را بعنوان کم خرجی یا همان (یاستاما ) به صاحب عزاداری می دهند تاکمکی کرده باشند بعد از آن نیزهر پنجشنبه  تا روز چهلم درگذشته مراسم می گیرند و قرآن خوان دعوت کردهدر این روزها هم بعضی از اهالی را دعوت کرده واحسان می دهند.

اعیاد ملی

عید نوروز که اجداد ونیاکان ما از زمانهای بسیار قدیم آن را جشن می گرفتند مراسم ویژه خودش را دارد مردم این روستا سه چهار شنبه آخر اسفند در حیاط شان آتش روشن کرده واز روی آن می پرند وشام مخصوص اخرین چهارشنبه در این روستا شیر برنج می باشد . شب عید نوروز نیز بعضی از جوان ها به پشت بام مردم روستا رفته و روسری ای را جلوی در یا پنجره انداخته  تا از این طریق عیدی بگیرند وبه روسری آنها پول  و تخم مرغ رنگ شده می بندند که به زبان محلی(گورشاخ ) می گویند .در روستای ورگهان هر کدام از اهالی در خانه خودش یک سفره پهن کرده  و درآن آجل ،شیرینی ،تخم مرغ رنگی،میوه و...می چیند وهمه برای تبریک گفتن به خانه همدیگر می روند این عید دیدنی تا روز سیزده ادامه دارد وروز سیزده نیز به طبیعت می روند.

اعیاد مذهبی

مردم این روستا در عید سعید قربان هر کدام گوسفند یا گاوی را قربانی می کنند.در عید غدیر خم هم به دیدن سادات روستا می روند وبه آنها تبریک می گویند .در عید سعید فطر صبح زود بعد از خواندن نماز عید فطر به خانه درگذشتگان تازه رفته و با آنها احساس همدردی کرده تسلیت می گویند  و بعد هر کس به خانه خودش رفته وافطار می کنند وبعد از آن هم برای تبریک گفتن به خانه همدیگر می روند

مسایل ومشکلات روستای ورگهان

اراضی ملی رزمجان (در مسیر معابر منتهی به باغات ) در شرق روستا به عنوان توسعه آتی روستا در نظر گرفته شود.

آسفالت معابر روستا

احداث فضای سبز و باشگاه

احداث پل بر روی رود خانه کج رود

احداث منبع آب جدید وبهداشتی نمودن آب شرب ورگهان

احداث بلوار در معابر اصلی روستا

احداث حصار در حاشیه کنار روستا

پیشنهاد کاربری بانک

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

1-بررسی و مطا لعات میدانی و مشاهده مستقیم 

2-طرح هادی روستای ورگهان                         بنیاد مسکن اهر

3-مونوگرافی                                          طالب آباد-جوادصفی نژاد

4-منابع طبیعی اهر

5- تعاونی ورگهان

6- بهداشت ورگهان

7-مدارس ورگهان

8-جهاد کشاورزی اهر

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط زهرا صادق پور |

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ